607-69-92-69
biuro@tekaoprogramowanie.pl

Informatyczne wsparcie dla drogownictwa

Informatyczne wsparcie dla drogownictwa

System Pasa Drogowego

Ewidencja danych dotyczących całego procesu udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego począwszy od wprowadzenia wniosku, poprzez generowanie wezwań i zawiadomień, do wystawienia decyzji administracyjnej. System charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością. Wystarczy wprowadzić podstawowe dane a program w mgnieniu oka dokona skomplikowanych obliczeń finansowych. Dzięki zastosowaniu globalnych przeglądarek danych użytkownik w kilka sekund może wykonać komplet wydruków (decyzje, umowy, faktury, duplikaty, mapy, fotografie, zestawienia księgowe). Wykorzystując kody kreskowe uzyskujemy wysoki poziom automatyzacji pracy, a co za tym idzie, wysoki poziom pracy i oszczędność czasu. Program pozwala na pełną kontrolę wszystkich terminów (zakończenie decyzji, terminy odbiorów i inne). Integracja z Systemem Ewidencji Geodezyjnej umożliwia podgląd aktualnych danych o interesującej nas działce. System wyposażony jest w moduł map cyfrowych z możliwością filtrowania danych, a co za tym idzie np.: planowania objazdów terenowych. System jest sprzężony z internetową mapą utrudnień a dane generowane są na niej automatycznie.

System Ewidencji Poczty

Ewidencja pism (dokumentów) przychodzących i wychodzących. System pozwala na śledzenie krok po kroku, jak załatwiana była dana sprawa. Program charakteryzuję się bardzo dużą wydajnością, dzięki czemu kadrę kancelaryjną można ograniczyć do niezbędnego minimum. Zastosowanie systemu kompetencji dostępu do danych pozwala na zastosowanie poziomowości dekretacji dokumentacji (dyrekcja - wydziały, kierownicy - pracownicy). Niebagatelne znaczenie mają bardzo rozbudowane dialogi wydruków seryjnych, np.: dla poczty przychodzącej: listy pobrań, dzienny wg wydziałów, pisma przeterminowane; dla poczty wychodzącej: załączniki pocztowe, koperty, zwrotne potwierdzenia odbioru, arkusze naklejkowe, itp. Zastosowanie kodów kreskowych pozwala na automatyczne odznaczenie np.: faktu odbioru pisma przez kontrahenta itp. Dzięki multifiltrom użytkownik może w prosty sposób zarządzać danymi (filtrowanie, korekta, rozliczenia, raportowanie, przekroczenia terminów). Za pośrednictwem panelu klientów użytkownik bardzo szybko uzyskuje wszystkie dane interesującego nas kontrahenta (od nazwy firmy poprzez dane teleadresowe do adresu e-mail i strony www).

System Ewidencji Kosztów

Ewidencja kosztów w układzie kont księgowych lub BT-1. W systemie zastosowano następujące poziomy: karty spraw, wnioski, umowy, aneksy, faktury. Program pozwala na pełną kontrolę limitów finansowych na wszystkich poziomach księgowych (kategorie główne, klasyfikacje budżetowe, źródła finansowania, przedsięwzięcia, CPV). Bardzo duże znaczenie ma system zatwierdzeń danych na poziomie wniosków, umów i faktur. Program pozwala na precyzyjne zaplanowanie wydatków począwszy od rozpatrzenia wniosku pracowniczego (wydziałowego) poprzez rozplanowanie finansowania, przydzielenie środków finansowych, wykonanie procedury przetargowej do księgowania faktur. Dzięki zastosowaniu wielopoziomowego rozliczania faktur użytkownik jest w stanie szczegółowo rozliczyć całe przedsięwzięcie (np.: ile wylano asfaltu w danym roku lub ile paliwa zakupiono do samochodu służbowego itp.). System Ewidencji Kosztów jest zintegrowany z Systemem Ewidencji Zamówień Publicznych dzięki czemu każdy użytkownik (bez konieczności przełączania pomiędzy systemami) może kontrolować terminy przetargowe dla swoich przedsięwzięć. Planowanie wydatków może być wizualizowane za pośrednictwem modułu harmonogramów liniowych.

System Ewidencji Zamówień Publicznych

Ewidencja procedur przetargowych. System ten jest zintegrowany z Systemem Ewidencji Kosztów, dzięki czemu pracownik może dokonywać zatwierdzeń wniosków bez konieczności przełączania się pomiędzy systemami. Program pozwala na zaplanowanie całej procedury przetargowej. Integracja z SEK wyklucza konieczność podwójnego wprowadzania danych. W zależności od rodzaju procedury przetargowej program sam planuje etapy i proponuje terminy ich realizacji. Kontrola terminu wykonania całej procedury wykonywana jest już na etapie zakładania wniosku w SEK. Dzięki zastosowaniu multifiltów użytkownik w prosty i szybki sposób uzyskuje informacje dotyczące poziomu realizacji procedury przetargowej oraz terminów ogłoszenia przetargu, wykonania procedury, zakończenia prac w komisji, podpisania umowy, wykonania umowy, itp. Program pozwala na wykonywanie zestawień zbiorczych wg.: przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji, rodzaju procedury oraz ilości procedur. Integracja z SEK pozwala na dodawanie i zarządzanie danymi dotyczącymi umów i aneksów oraz wniosków na poziomie kompetencji pracowników wydziału zamówień publicznych. Program zawiera pełny wachlarz szablonów wydruków tj.: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedmiar robót, program zapewnienia jakości, wykaz zrealizowanych robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i inne.

System Ewidencji Geodezyjnej

Ewidencja procesów przekształceń własnościowych w nieruchomościach. System pozwala na zaplanowanie i zarządzanie działkami począwszy od rozpoczęcia inwestycji poprzez ewidencjonowanie kompletu dokumentacji geodezyjnej do przeprowadzenie wykazu zmian gruntowych. W rezultacie użytkownik zarządza aktualnymi danymi dotyczącymi działek znajdujących się w pasie drogowym. Atutem oprogramowanie jest zastosowanie szczegółowej kategoryzacji i dokumentacji geodezyjnej dzięki czemu użytkownik wie, czy dana działka jest na etapie wniosku u wojewody, ujawnienia w KW, trwałym zarządzie i wiele innych. Moduł wykazów zmian gruntowych pozwala na bieżącą aktualizację transformacji działek (zamiana, scalenie, podział, scalenie z podziałem). Integracja z systemem baz danych TEKA pozwala na korzystanie z aktualnych danych dla kontrahentów (właścicieli nieruchomości) oraz danych geolokalizacyjnych (drogi, obręby, powiaty itd). Niebagatelną rolę w oprogramowaniu odgrywa możliwość przeglądania całej historii przekształceń własnościowych w nieruchomościach. W efekcie otrzymujemy zawsze aktualny stan ewidencyjny.

System Ewidencji Recept Badania Typu

Ewidencja recept badania typu mieszanki asfaltowej. Celem zastosowania tego oprogramowania jest pełna kontrola recept badania typu pod względem prawidłowości wprowadzenia danych i przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń zmierzających do określenia zgodności lub nie zgodności parametrów mieszanki mineralnej i mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Użytkownik wprowadzając podstawowe dane tj.: typ mm-a, rodzaj walidacji, pakiety składników i procentowy udział w mieszance mineralnej otrzymuje rozpoczyna niezwykle skomplikowany proces obliczeń przeprowadzany automatycznie przez oprogramowanie. Wynikiem analizy jest przede wszystkim określenie lub wykluczenie zgodności (w procentach) ale również obliczenie takich parametrów jak.: Zawartość frakcji powyżej 2 mm, % (m/m); Zawartość frakcji poniżej 0,063 mm, % (m/m); Gęstość mieszanki mineralnej ρa (obliczona), Mg/m3; Gęstość mieszanki mineralnej ρrd (obliczona), Mg/m3; Wolna przestrzeń VMA, % (v/v); Współczynnik korekcyjny α do min. zawartości asfaltu (=2,650/ρa), Odporność na działanie wody i mrozu: ITSR, % i wiele innych. Oprogramowanie dysponuje pełnym wachlarzem szablonów wydruków tj.: kontrola recepty, arkusz kontrolny z wykresem, formularz kontrolny z wykresem, sprawozdania, itp.

Panel Administratora Danych Osobowych

Ewidencja i zarządzanie danymi użytkowników Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wsparcia dla Drogownictwa. Jest to narzędzie administracyjne i jak sama nazwa wskazuje jest obsługiwane przez administratora danych osobowych w firmie. Program pozwala na zarządzanie i aktualizację takimi danymi jak dane osobowe pracowników ale również przydzielanie lub nie przydzielanie dostępów do poszczególnych modułów systemów. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj system kompetencji dostępu do danych w oprogramowaniu. Operator zarządza również czasookresami dostępu do danych baz danych oraz przydziału do poszczególnych jednostek struktury organizacyjnej firmy. System pozwala na zmianę lub aktualizację haseł dostępowych.

Oprogramowanie do wizualizacji obrazu pasa drogowego

Oprogramowanie składa się z pięciu modułów:
  • Moduł wizyjny - służy do odtwarzania zsynchronizowanego obrazu video. Posiada 6 trybów wyświetlania w zależności od potrzeb lub upodobań użytkownika.
  • Moduł mapowy - służy do wyświetlania ścieżki drogi oraz aktualnej pozycji względem wyświetlanego obrazu (tryb video, tryb mapy, tryb trasy, tryb pozycji). Dzięki temu modułowi nie musimy przeglądać całego materiału video aby oglądną interesujący nas fragment drogi. Program automatycznie przenosi nas w odpowiednie miejsce drogi. Moduł posiada bardzo szeroki wachlarz map cyfrowych dostępnych online lub z serwera.
  • Moduł filtrowania - obsługuje baz danych pomiarowych. Za jego pośrednictwem możemy przeglądać materiał video wg.: drogi, wykonawcy pomiaru, terminów itp.
  • Moduł HD - pozwala na przeglądanie materiały video w bardzo wysokiej rozdzielczości (3 MegaPixel) oraz przeprowadzanie pomiarów za pośrednictwem siatki pomiarowej (linijka: np.: szerokość drogi, poligon: powierzchnia ubytku w nawierzchni asfaltowej). Umożliwia tworzenie dokumentacji fotograficznej.
  • Moduł tworzenia ewidencji oznakowania pionowego. Informacji na temat tego modułu udzielamy w drodze formalnego zapytania ofertowego złożonego na piśmie, w formie e-mail (kontakt) lub telefonicznie.